Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
63793943 4287 191b e45c 0ea0c50c17bf
Cybersäkerhet blir personligt ansvar för chefer
Med ökande globala cyberhot tar EU-kommissionen nu krafttag. NIS 2-direktivet innebär en utvidgning av skyldigheterna att skapa ökad cybersäkerhet i EU:s medlemsnationer. Ansvar ska utmätas med sanktionsavgifter och med viten. Ansvaret blir personligt.

Det gamla NIS-direktivet ska upphävas och ett nytt direktiv ska alltså på plats. I det nya NIS 2-direktivet definieras exempelvis Hälso- och sjukvårdssektorn, regionala och kommunala förvaltningar som ”väsentliga entiteter” och tillmäts därför stor samhällvikt.

Med NIS 2-direktivet följer dryga sanktionsavgifter och viten för organisationer som inte sköter sin cybersäkerhet. NIS 2-direktivet omfattar även ett ansvarsgenombrott, vilket innebär att verksamhetsansvariga chefer kan hållas personligen ansvariga för bristande cybersäkerhet.

Personligt ansvar kommer att utkrävas. Det innebär att tillsyn och kontroll kommer att genomföras av nationella myndigheter. Det gäller både väsentliga och viktiga entiteter. Till NIS 2 tillkommer administrativa sanktionsavgifter med miljonbelopp. Även viten kommer att vara aktuella för organisationer som inte tar ett rimligt ansvar. Syftet är att använda sanktionsavgifter och viten som ska vara proportionerliga och avskräckande.

I nästkommande veckobrev beskrivs kommuners koppling till NIS 2-direktivet.

Vi en önskar en skön sommar och god läsning!