Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
D12e9542 6b68 4997 adac 1e0e923d9636
Den 16 april inleds en viktig diskussion om uppkopplad hemtjänst och uppkopplad hemmonitorering. Det är vårdbolaget TioHundra och bostadsföretaget Roslagsbostäder som påbörjar diskussionen om hur framtidens 5G-nät ska samordnas med kommunens och regionens organisationer. Med TioHundra har Norrtälje kommun kommit längst i Sverige med samordningen av hälsa, vård och omsorg. Utfallet av diskussionerna kommer därför att vara av intresse för fler svenska kommuner och regioner.
 
Tiohundra AB är ett företag som sköter både hälso- och sjukvården och den kommunala omsorgsverksamheten i Norrtälje kommun. Roslagsbostäder är ett bostadsföretag som är helägt av Norrtälje kommun. Roslagsbostäder ska enligt ägardirektiven säkerställa en trygg och säker boendemiljö för nuvarande och kommande hyresgäster. Det finns därför ett intresse i att samordna frågor som berör livslångt boende mellan de bägge bolagen Roslagsbostäder och TioHundra.
 
Uppkopplad hemmonitorering
Under coronakrisen har frågan om hemmonitorering blivit mer än aktuell. Multisjuka äldre kommer alltmer i skymundan när ett ökande fokus ägnas coronasmittade medborgare. Upplevelsen av knapphet i personella resurser kommer sannolikt att påskynda förverkligandet av Vision e-Hälsa 2025. En förutsättning för en sammanhållen utbyggnad är givetvis att multisjuka äldre kan erbjudas hemmonitorering. Såväl i allmännyttans hyreslägenheter som i kvarboenden. Här krävs en utbyggd mobil digitalisering.
 
Norrtälje kommun har den äldsta befolkningen bland Stockholms läns 26 kommuner. Kommunen utgör en tredjedel av länets yta och består av 10 000 skärgårdsöar. En stor del av kommunens yta har inte bredband, vilket innebär att diskussionen om hemmonitorering även behöver omfatta en strategi för regional och kommunal utbyggnad av 5G-nät. För TioHundras del utgör hemmonitoreringen en väsentlig del i strategin att minska belastningen på verksamheten i Norrtälje sjukhus. För den ökande andel äldre som bor i Roslagsbostäders lägenheter finns motsvarande ambition att utveckla boendemiljön.
 
Uppkopplad hemtjänst
Coronakrisen har även uppmärksammat behovet av uppkopplad hemtjänst. Genom att minska antalet mänskliga kontakter minskar också risken för smittspridning. Samtidigt måste hemtjänsten i Norrtälje leverera sina tjänster. Norrtäljes hemtjänstbilar kör sammanlagt varje år motsvarande drygt 100 sträckor fram och tillbaka till Peking. Med 5G och ny teknik kan körsträckorna minskas – med bibehållen, eller till och med förbättrad livskvalitet, om smittrisken beaktas.
 
Totalt kör Norrtäljes hemtjänstbilar nära 150 000 mil per år men TioHundra arbetar kontinuerligt med att minska resandet. Undersökningar visar att de totala resvägarna kan minskas med tusentals mil varje år om så kallad nyckelfri hemtjänst, med till exempel nyckelgömmor, används hos alla kunder.
 
Hemtjänstpersonalen behöver ha olika typer av information tillgänglig i mobilen. Ruttplanering, genomförandeplan, hur kunden vill ha saker utförda och läkemedelslistor är några exempel. Även arbetsplaneringen för personalen blir mobil, där exempelvis personer med demens får viss prioritering. Då blir datasäkerhet en central fråga. Att hälsodata och allmän information om kunderna kan lagras och tillgängliggöras på ett sätt som följer den kommande lagstiftningen från EU.
 
Det finns också annan teknik i framtidens kvarboende som behöver övervakas och som behöver vara uppkopplad på ett säkert sätt. Teknik som till stora delar ska ersätta sådana insatser som hemtjänstpersonal annars behöver göra. Exempelvis att hjälpa till med att leverera måltider, städa eller duscha. Fjärrstyrning med högupplöst bild och synkat ljud kräver bredbandskapacitet. Till stor del över luft, eftersom glesbygdsinslaget gör fiberdragning kostsam.
 
Lokala tillstånd för 5G
Norrtälje kommun är alltså Stockholms läns mest utpräglade glesbygdskommun. Norrtälje har även en väletablerad samordning mellan region och kommun. Det innebär att en mobil digitalisering inom ramarna för Roslagsbostäders fastighetsbestånd med fördel kan samordnas med kommunens övriga digitalisering. Roslagsbostäders kommande investeringar kan därför sättas i ett större sammanhang för att hitta de bästa lösningarna. En anledning till att skärgården i Norrtälje kommun inte har bredband är givetvis att marknaden inte ser en rimlig affärsmöjlighet i att dra fram fiber till 10 000 öar. Att skriva ett SLA för ett makronät för inomhusanvändning i ett sjukhus, ett äldreboende eller en hyresfastighet kan också bli en svår nöt att knäcka. SLA är en förkortning av Service Level Agreement och är en metod för att ange vilken kvalitetsnivå en leverans ska hålla – i detta fall en mobil uppkoppling för hälsodata. Här finns ett behov för kommuner och regioner att diskutera andra möjligheter.
 
En möjlighet som ska diskuteras den 16 april är PTS erbjudande om lokala tillstånd. Ett lokalt tillstånd har inbyggda kvaliteter som passar såväl sjukhus som byanät. I samverkan med civilsamhället och andra fastighetsägare kan Norrtälje kommun ta en genväg till en mobilt uppkopplad välfärd genom digitala oaser. Roslagsbostäder har i sitt deltagande i projektet 5G i byggnad tillgång till samarbetspartners i flera regioner och kommuner med samma utmaningar. Lokala tillstånd lanseras av PTS just i syfte att kunna hantera den typen av utmaningar som diskuteras exempelvis i Norrtälje kommun, Övertorneå kommun och Sandvikens kommun. 5G-nät med lokala tillstånd kan fortfarande driftas av marknadens aktörer men för samordning och inriktning måste de regionala parterna samverka.
 
5G för begränsad klimatpåverkan
Roslagsbostäder ska enligt ägardirektiven säkerställa en försumbar negativ påverkan på klimatet och luftkvaliteten samt ge sina hyresgäster möjligheter och stöd att agera för ett bättre klimat. Inomhusnät för 5G i Roslagsbostäders fastigheter kommer således att underlätta efterlevandet av den lagstiftning från EU som berör energimätning som beslutas i Sveriges Riksdag under 2020 – EU-direktivet (EU) 2018/2002. Med ett stabilt inomhusnät kan elmätare, värmemätare och andra sensorer monteras utan signalkabel i hyreslägenheterna.
 
Den kommande diskussionen den 16 april berör två viktiga nutida satsningar – klimatomställningen och den digitala omställningen inom vård och omsorg. Den stundande diskussionen i Norrtälje kommun ligger alltså väl i linje med Vision e-hälsa 2025:

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.

Är du intresserad av att veta mer om goda exempel när det gäller framtidens e-hälsa, är du välkommen att höra av dig till Teknikmarknad. Användarföreningen kommer att redogöra för fler exempel under våren 2020.