Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
1c7a46a7 9538 44c8 9bca 08043494462d
Södertälje Sjukhus har under 2019 genomfört en förstudie utifrån visionen att kunna behandla patienter i hemmet – innan symptombilden och sjukdomsbilden blir alltför avancerad och kräver sjukhusvård. Förstudien har också syftat till att kunna erbjuda multisjuka patienter vård i hemmet.
 
I slutsatsen inför ett fortsatt arbete, formulerades vikten av politisk samordning samt vikten av en införandepilot. En införandepilot i Södertälje – med sjukhus, primärvård och kommun i samverkan – kan både ta fram metoder för att implementera nya gemensamma arbetssätt och samtidigt lyfta upp hinder och problem. Med god samverkan kan dessa lösas på rätt nivå i deltagande organisationer.
 
Att genomföra en införandepilot kring en tydligt avgränsad målgrupp bedömer projektgruppen vara en framgångsfaktor. Då kan primärvård och kommun tillsammans diskutera patienternas behov och komma överens om ansvar, informationsdelning samt nya arbetssätt för att möta behoven. 
 
Tidigt under kartläggningen av patienternas behov och framtagande av det framtida läget upptäckte projektgruppen att kopplingen till kommun och primärvård var viktig för patientgruppen. På ledningsnivån förankrades ett samverkansarbete med Södertälje kommun och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), vilket ledde till ett antal arbetsmöten på projektledarnivå. Under arbetsmötena tog projektgruppen fram och förankrade gemensamma effektmål för ett gemensamt arbete. De fem mål som formulerades fokuserade både på brukare och personal. 1) Öka tryggheten, 2) Öka tillgängligheten, 3) Bidra till säkrare övergångar, 4) Öka patienternas kunskap om sin sjukdom, samt 5) Öka kompetensen inom omsorgen.
 
Som ett led i det patientcentrerade arbetet har även samverkan kring patientgruppen startats upp mellan Stockholms läns sjukvårdsområde och Södertälje kommun. I ett tidigt skede i förstudien gjorde projektgruppen upptäckten att de nya vårdprocesserna för patientgruppen behöver vara sammanhållna över huvudmannagränserna. Dels för att möta patientbehoven. Dels för att uppnå effektmålen.
 
När det gäller en sammanhållen process för vård och omsorg, har exempelvis TioHundra i Norrtälje mycket kunskap att bidra med. TioHundra har sedan 2006 samordnat de traditionella landstings- och kommunverksamheterna i Norrtälje. Med TioHundra har Norrtälje kommun därför kommit längst i Sverige med samordningen av hälsa, vård och omsorg.
 
Att ta fram och införa nya vårdprocesser kommer att kräva stor förmåga till förändringsledning från såväl sjukhusregionen som regionens kommuner. Här behövs givetvis sakkunnigt stöd. Även till den politiska sfären i kommun och region.
 
Hemmonitorering blir därför en av komponenterna i den utvecklingslägenhet som projektet 5G i byggnad planerar i Rosenlunds sjukhus. 5G blir här den självklara gemensamma nämnaren mellan region och kommun – den ryggrad i digitaliseringen som också EU-kommissionen föreskriver. Ett dedikerat frekvensband, inomhus och utomhus, som maximerar säkerheten i överföringen av bland annat hälsodata, även från bärbara sensorer.
 
En global standard för mobil teknik kommer här att bidra till den regionalpolitiska samordningen. Till gagn för eHälsa 2025 och till gagn för svensk välfärd.
 
Är du intresserad av att veta mer om goda exempel när det gäller framtidens e-hälsa, är du alltid välkommen att höra av dig till Teknikmarknad. Användarföreningen kommer att redogöra för fler exempel under våren 2020.