Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
38846d54 8c24 2f0e b5bc 1c3e7530f470

Forskningsprojektet inleds
I november 2021 inleddes planeringen av forskningsprojektet rörande automatisk rumsdesinfektion. Första veckan i april 2022 startade projektet. Bilden ovan visar den första installationen vid ett äldreboende på Stora Sköndal i Stockholm.

Äldreboenden, flerpatientsrum och simhallar
Rumsdesinfektion med den föreslagna lösningen ska passa en lång rad användningsområden i offentliga lokaler. Det blir därför ett stort antal deltagare i forskningsprojektet i syfte att klarlägga skillnader i behov. Det blir badrum och toaletter i anslutning till äldreboenden, flerpatientsrum och simhallar som inkluderas i forskningsprojektet.

Start redan 2013
Den desinfekterande armaturen användes i ett forskningsprojekt med stor framgång i Enskedehallens simhall i Stockholm redan 2013. Armaturens desinficerande kapacitet kunde då fastställas. Nu utökas användningsområdena till att även omfatta sjukhus och omsorg.

Social forskning
Den sociala forskningen blir central i forskningsprojektet. Den ska ge svar på hur ett system med desinfekterande armatur kan

  1. förstärka basala insatser som städning och spritning

  2. verka utan att störa brukare och besökare

  3. verka utan att störa verksamheten

Att verka utan att störa brukare och besökare blir en central kvalitet. För en person med demens kan det blålila ljuset upplevas negativt. Det är inte önskvärt att rumsdesinfektion skapar oro och olust hos brukare. Armaturen ska därför bara vara påslagen när ingen person befinner sig i badrummet och när dörren till badrummet är stängd. Det innebär att en anordning för automatisk dörrstängning också ingår i systemlösningen. Allt detta ska nu studeras som väsentliga inslag i den sociala forskningen.

Klinisk forskning
Den huvudsakliga kliniska forskningen i projektet kommer att bedrivas på laboratorier. Detta för att kunna säkra mätbara och jämförbara bakterieprover. Det är enkelt att därefter överföra resultaten till en given toalett. Att basera forskningen på naturliga ytor i ett givet badrum anses inte kunna skapa tillräcklig säkerhet. Dels är det inte säkert att den yta där bakterieprover tas har tillräckligt med bakterier av alla sorter som är intressanta att inkludera. Dels blir avdödningseffekten av samma skäl närmast omöjlig att kvantifiera på ett statistiskt säkerställt sätt. Odlingarna blir ojämna och osäkra.

Montage i badrum
I forskningsprojektet monteras en rörelseaktiverad armatur i badrummet. Armaturen har kapacitet att desinficera exempelvis badrum på ett personsäkert sätt i en bostad där den boende har smittats med resistenta bakterier. Armaturen ska dels bidra till att avdöda patogener i de aerosoler som bildas vid toalettspolning, utandning, duschning och vattenspolning. Bakterier som e.coli är bara några mikrometer (1-2 µm) stora och kan därför uppehålla sig i flera timmar i en aerosol med hjälp av luftvirvlarna i ett badrum. Armaturen ska även avdöda patogener på ytorna i badrummet. Det är patogener dels från aerosoler som landat på ytorna, dels patogener överförda från beröring av boende, besökare och personal.

Toaletterna i simhallar har fokus på bakterien pseudomonas och naken hud. Pseudomonas är av naturen resistenta mot flera typer av antibiotika och skaffar ofta nya antibiotikaresistensfaktorer från sin omgivning. Pseudomonas kan lätt utveckla resistens under antibiotikabehandlingar. Därför är simhallarnas toaletter angelägna i projektet.

Vill du hjälpa till?
Det behövs många deltagande kommuner för att kunna genomföra forskningsprojektet. Den nya kunskapen kan användas för att motverka utvecklingen av antibiotikaresistens så att fler äldre personer kan leva självständiga, aktiva och goda liv i vanliga bostäder. Om ingenting görs, beräknas kostnaderna för samhället att uppgå till 4 miljarder år 2030 och hela 15 miljarder år 2050.

Maila info@teknikmarknad.se och anmäl intresse om just din kommun vill delta. Du kan också få information om projektets bakgrund och syfte samt beskrivning av tidigare forskning.