Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
D6e332b1 fd8c 400a a41b c4bd982a402e
Den 2 december 2020 höll finansminister Magdalena Andersson och digitaliseringsminister Anders Ygeman en digital pressträff med Välfärdskommissionen. Besked gavs att digitaliseringen nu ska standardiseras över hela landet.

Välfärdskommissionen skapades av regeringen i december 2019 som ett forum för att ta sig an välfärdens utmaningar. Välfärdskommissionen ska systematiskt identifiera och analysera konkreta åtgärder som kan stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden. Åtgärderna ska leda till att offentliga resurser kan frigöras eller omprioriteras, samtidigt som välfärdens kvalitet och rättssäkerheten för befolkningen värnas.

Välfärdskommissionen är överens om en ökad digitalisering för att skapa en bättre välfärd. Dessbättre, fokuseras också på att digitaliseringen ska standardiseras.

- På samma sätt som man för 100 år sedan hanterade det orimliga med att ha olika spårvidd på järnvägsspåren i olika delar av landet, ska vi nu se till att vi har gemensamma standarder för digitaliseringen i välfärden, framhåller digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Initiativet med standardiserad digitalisering bygger alltså på Välfärdskommissionens första rapportering sedan starten i december förra året. Kommissionens uppdrag är att föreslå åtgärder för att stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden. Förutom representanter för regeringen och SKR, ingår även Kommunal, TCO och Saco. Välfärdskommissionen ska samla företrädare för stat, kommuner, regioner och arbetstagarorganisationer.

Ett flertal oberoende utredningar och kommittéer samt både Ekonomistyrningsverket och Riksrevisionen har konstaterat att digitaliseringen av verksamheten inom den offentliga sektorn går långsamt och att det finns stora skillnader i digitaliseringstakt mellan olika aktörer (ESV 2018:31, RiR 2016:14). 

Regeringen sammanfattar att bristande samordning utgör ett hinder för ökad digitalisering i välfärden. Förhoppningsvis bjuder regeringen med pensionärsorganisationerna i det fortsatta samordningsarbetet. Den kritik som IVO riktar mot regioner och kommuner i samband med coronakrisen, vittnar om att våra äldre medborgare har nedprioriterats i välfärden. Här behövs definitivt en ett förändrat synsätt. Våra äldre medborgare bör givetvis sättas i centrum.

Våra äldre utgör en primär målgrupp i välfärden. Då måste rimligtvis SPF Seniorerna samt PRO vara en del av utvecklingsarbetet. Lika självklart som regeringen inkluderar SKR, Kommunal, TCO och Saco i Välfärdskommissionen, så borde PRO och SPF vara med i dess styrgrupp. Inte minst för att sådana felprioriteringar som IVO belyser i samband med coronakrisen inte ska smyga sig in i digitaliseringsarbetet. Välfärdstjänster av god kvalitet kräver kundfokus. Det borde vara självklart för alla parter.

Teknikhuset kommer att lansera sitt nya seminarieprogram under december 2020. Ett ämne som kommer att belysas är just frågan om hur ett litet land som Sverige ska kunna ta ledningen globalt när nya globala standarder ska införas. Då kommer SPF och PRO att bjudas med. 

Sverige har som medlemsnation i EU att följa EU-kommissionens policy när det gäller den digitala inre marknaden. Säkra, robusta och standardiserade mobila nät är en grundförutsättning för digitaliseringen inom vård och omsorg. EU-kommissionen har insett dessa utmaningar. I den verktygslåda för 5G som lanserades i januari 2020, presenterades ett tydligt fokus på att den digitala inre marknaden ska ha 5G som ryggrad – i synnerhet i samhällskritiska sektorer, däribland välfärden.

Sverige ligger nära två år efter ledande industrinationer i lanseringen av 5G. Det behövs därför krafttag. Det är viktigt för svensk konkurrenskraft och den framtida förmågan att vidmakthålla vår välfärd. Välfärdskommissionens besked om standardiserad digitalisering över hela landet är därför ett steg i rätt riktning.

Det är nu ett starkt fokus på 5G världen över – tekniken som möjliggör den fjärde industriella revolutionen. Användarföreningen ligger väl positionerad för att driva utvecklingen vidare. Projektet 5G i byggnad är en utvecklingsprocess där såväl företag, kommuner samt regioner deltar och bidrar. Där fortsätter Användarföreningen det goda arbetet med att möjliggöra en sektorgemensam användning av 5G – oavsett tidigare affärsmodeller. Användarföreningen bygger därför ut verksamheten till att också hantera gemensamma frågeställningar av legal och affärsmässig natur – allt fler branscher till gagn.
Hör av dig om just din organisation vill vara med.

Välkommen till en spännande fortsättning!