Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
70d385ea 5307 4c91 8d1f b158d297e161
Det är vårdgivarna som ska ta ställning till om de är en leverantör av samhällsviktig tjänst enligt MSB:s föreskrifter. En leverantör av samhällsviktig tjänst inom hälso- och sjukvård ska anmäla det till IVO. Samtidigt kommer alltmer fokus att läggas på att arbeta förebyggande. Det innebär att mer insatser av hälsovårdande karaktär ska utföras utanför samhällets sjukhus och vårdinrättningar – av medborgarna själva. I bostäder, på arbetsplatser eller på bussen – med hjälp av digitala lösningar. Därmed blir samhällets digitala mobilnät alltmer viktiga och våra fastighetsbolag blir en del av leveransen.
 
Landstingen fick 1983 ett lagreglerat uppdrag att arbeta förebyggande. Utöver att erbjuda sjukvård ålades de att förebygga ohälsa hos befolkningen, genom insatser riktade såväl mot människorna som miljön.
 
Regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh arbetar sedan 2017 med moderniseringen av svensk hälso- och sjukvård och sammanfattar i sin utredning ytterligare steg i den riktningen. – Vi behöver öka möjligheten för alla som vill och kan vara mer aktiva i sin hälso- och sjukvård, till exempel via digitala lösningar.
 
Den bedömning som görs i utredningen är att e-hälsa är avgörande för att det allmänna ska klara framtidens demografiska utveckling. Det förebyggande arbetet bör enligt utredningen bli ett nationellt uppdrag för primärvården:
 
Som utredningen beskrivit i tidigare delbetänkanden gör vi bedömningen att fokus på hur vi kan stärka hälsa, inte bara behandla sjukdom, är helt avgörande för att vi ska klara av att möta framtidens hälsoutmaningar och vårdbehov i befolkningen. Genom att förebygga eller skjuta upp insjuknande i akuta eller kroniska sjukdomar, minska risken för återinsjuknande och skapa eller återskapa funktionsförmåga kan såväl mänskligt lidande undvikas som den begränsade gemensamma resursen användas mer effektivt.
 
En ökad digitaliseringen kan förebygga medicinsk vård. En ökad digitalisering med hjälpmedel kan också möjliggöra ett tryggt, sunt och oberoende liv. I bägge fallen behövs det stabila mobilnät som mäter upp till samtida och framtida krav. Den globala marknaden kommer att översvämmas med utvecklade former av aktivitetsarmband, bärbara sensorer, tjänster med Artificiell Intelligens (AI) och andra former av e-hälsa.
 
EU-kommissionens ställningstagande är att 5G-nät är den framtida ryggraden i våra alltmer digitaliserade ekonomier och samhällen. Wi-Fi avses främst för publik uppkoppling. Det är 5G som ska täcka upp för samhällsviktiga applikationer, däribland hälso- och sjukvård.
 
EU-kommissionens ställningstagande medför därför två viktiga slutsatser.
  1. Det blir främst projekt med 5G som kommer att få EU-finansiering när det gäller utveckling inom hälso- och sjukvårdssektorn. EU-programmet WiFi4EU avser kommuner och riktar sig till invånare och besökare som får gratis tillgång till trådlöst internet på offentliga platser som parker, torg, offentliga byggnader, bibliotek och vårdcentraler. För samhällskritiska applikationer som e-hälsa kommer det att ställas högre krav på cybersäkerhet, i enlighet med EU:s verktygslåda. Ett dedikerat frekvensband inomhus och utomhus som maximerar säkerheten i överföringen av bland annat hälsodata.
  2. Vi tillbringar 90% av vår tid inomhus. Internationella undersökningar visar att trådlösa och mobila enheter kommer att stå för mer än 63% av den totala IP-trafiken redan 2021, med en årlig ökningstakt kring 40%. Det innebär att marknaden kommer att efterfråga mobil teknik även inomhus. För allmännyttans fastighetsbolag kommer förväntningarna att öka vad det gäller livslångt boende och e-hälsa i de egna kommunerna. EU-direktiv inom en rad andra sektorer, exempelvis energieffektivitet, kommer att ge ytterligare argument för att inomhusnät med 5G blir mer fördelaktigt jämfört med Wi-Fi och andra accessteknologier som slumpmässigt tilldelar en radioresurs.
 
För att visionen om e-hälsa och andra samhällsviktiga tjänster inom hälso- och sjukvård ska bli verklighet, behövs ett starkt fokus på att bygga ut samhällets 5G-nät. Här har MSB och IVO en stor och viktig uppgift framför sig, att tillse att primärvården och samhällets övriga leverantörer av samhällsviktiga tjänster samverkar med allmännyttans fastighetsbolag. Därigenom kan vårdgivare öka möjligheten för alla som vill och kan vara mer aktiva i sin hälso- och sjukvård via säkra digitala lösningar.
 
Användarföreningen diskuterar den framtida strategin för e-hälsa med allmännyttans fastighetsbolag i flera regioner. I diskussionen ingår PTS erbjudande om lokala tillstånd, vilket möjliggör en gemensam lösning för primärvård, omsorg och allmännyttan. Allmännyttan är viktig för den socioekonomiska balansen för e-hälsa i Sverige.
 
Är du intresserad av att veta mer om goda exempel när det gäller framtidens e-hälsa, är du välkommen att höra av dig till Teknikmarknad. Användarföreningen kommer att redogöra för fler exempel under våren 2020.