Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
95d20579 d609 44d7 8195 6510631f8c7d
Trendmonitorering är ett av de viktigaste inslagen inför den samordnade digitaliseringen i kommuner och regioner. Kunskapen om trender kommer att öka medborgarnas livskvalitet och samhällets effektivitet. Givetvis ett välkommet inslag mot bakgrund av coronakrisen. I veckan som gick presenterades forskningsprojektet ESS-H+ vid Mälardalens Högskola – med fokus på det senaste inom trendmonitorering och hälsa.

ESS-H+ är förkortningen för projektets svenska namn – Inbyggda Sensorsystem för Hälsa Plus. Projektet är mångårigt, pågår under perioden 2013-2022, och har lovande ambitioner i förhållande till Användarföreningens olika projekt, exempelvis 5G i byggnad. Därför har kontakt etablerats med de ledande forskare i projektet som ansvarar för kommunikation och datahantering. Forskarna från Mälardalens Högskola (MDH) är positiva till samverkan.

Kraven på sensorsystemen förtydligar på ett bra sätt det syfte som digitaliseringen nu handlar om inom offentlig sektor:
  • Följa hälsotrender
  • Förebygga sjukdom och ohälsa
  • Vara individualiserade
  • Följa standarder
Digitalisering och monitorering behövs för att klara av de demografiska förändringar som Sverige och de flesta länder står inför. Sjukvårdskostnaderna ökar och ökningen kan främst kopplas till multisjuka äldre medborgare. 

De trender som är aktuella att monitorera, handlar om EKG, blodtryck, vikt, hjärtfrekvens, andning, syresättning, blodsocker, kostintag och rörelse (fysisk aktivitet). Genom att tidigt kunna indikera förändringar, minskar kostnaden för sjukvård.

Forskargruppen från MDH lyfter fram vikten av 24/7-monitorering för att möjliggöra säkra larm i realtid, exempelvis för EKG. Även fysisk aktivitet lyfts fram som en hälsofrämjande faktor som således kan sänka sjukvårdskostnader. Införstått ska monitorering ordnas på ett sätt som fungerar säkert och skarvlöst – såväl inomhus som utomhus. Monitoreringen ska inte upphöra om bäraren av sensorutrustningen sitter på bussen, är i mataffären eller tar en promenad runt kvarteret.

Att kostnader för avhjälpande insatser minskar med trendmätningar, kan svensk basindustri bekräfta. På 90-talet kunde svensk industri halvera personalbehovet på service- och underhållsavdelningarna i samband med att förebyggande underhåll ersatte avhjälpande underhåll. Det förebyggande underhållet använde trendmonitorering, multivariat analys och effektiva förebyggande serviceinsatser. Tack vare tvåvägs digital kommunikation kunde svensk industri behålla sin internationella konkurrenskraft redan på 90-talet.

Nu – trettio år senare – kommer 5G, som på ett helt nytt sätt möjliggör trendmonitorering inom äldreomsorg och sjukvård. 5G mäter upp till de krav som forskarna ställer på en infrastruktur för kommunikation och datahantering – inomhus och utomhus. 5G blir säkrare än exempelvis Wi-Fi och möjliggör vistelse utanför bostaden, exempelvis för fysisk aktivitet utomhus.
  • Robust trådlös kommunikation
  • Multipath-tekniker för tillförlitlig kommunikation
  • Mjukvarudefinierade nätverk
  • Säker (safe and secure) trådlös kommunikation
5G lanseras av EU-kommissionen som ryggraden i Europas digitalisering, i synnerhet för kritiska samhällssektorer som sjukvård. Med 5G har Sverige en möjlighet att med en global standard inleda den samordnade digitalisering som Sveriges regering har utmålat.

Enligt en McKinsey-rapport från 2016 är samhällets vinster betydande med ny uppkopplingsbar sensorteknik. Distansövervakning med hjälp av sensorteknik samt vårdkonsultationer på distans skulle, om de fick ett brett genomslag, ge betydande effektiveringsmöjligheter, inklusive bruttobesparingar på upp till 29 respektive 20 miljarder kronor per år från 2025.

Enligt samma rapport skulle hela 81 miljarder kronor per år från 2025 kunna sparas på tekniker som möjliggör distansuppkopplingar.

Digitaliseringen av samhället är inte ett självändamål. Digitalisering genomförs för att den är nödvändig. Hela Sverige ska leva och det är samhällets skyldighet att göra det möjligt. 

Även offentlig sektor måste därför bli en del av Sveriges digitala ledarskap.

Välkommen till en spännande fortsättning!