Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
Dcbc932c ce4f c7ac da0f ccafe9bf1ee6

Flerpatientsrum
Forskningsinitiativet med det blålila ljuset har nu tagit ett andra steg. Nu inkluderas också sjukhusens flerpatientsrum. Dessa rum har också behov av desinfektion inom välfärden – liksom det gemensamma badrummet intill flerpatientsrummet. Här kan det blålila ljuset skapa en kompletterande desinfektion och en säkrare vård.

Även regioner involveras
I samband med intervjuerna inför forskningsprojektet har behovet av desinfektion formulerats på flera sätt. Representanter från såväl smittskydd och vårdhygien har lyft fram motsvarande behov på sjukhus som inom äldreomsorgen. I lokaler där många personer vistas ökar givetvis risken för smittspridning. Samtidigt kommer närvaron av människor att begränsa vilken typ av desinfektion som kan användas. UV-robotar och väteperoxid förutsätter att lokalerna töms på människor i samband med desinfektionsinsatsen. Därmed skulle det gemensamma badrummet i ett flerpatientsrum inte kunna använda sådana metoder utan att lokaler utryms under längre tidsperioder.

Här passar armaturen med det blålila ljuset bättre. Det blålila ljuset tänds automatiskt när människor inte finns i rummet. På så sätt kan armaturen passa väl även inom regionernas verksamheter.

Forskningsinsatsernas steg
Forskningsinitiativet får en logisk indelning på två områden. Det blir en klinisk del och en social del.

Den kliniska forskningen kommer att fokusera på åtgärdens kapacitet att minska smittspridning. Det blir vissa laboratorieförsök för att säkra studier som blir svåra att utföra med fullgott resultat i en verksamhetslokal. Det blir också utfallsstudier som kan kopplas till verksamheternas befintliga avvikelserapporter och rapporter om influensa, magsjuka och andra sjukdomar.

Den sociala forskningen fokuserar på hur åtgärderna ska utformas för att passa respektive verksamhet. Det blir intervjuer och enkäter för att tydliggöra hur åtgärderna bäst ska utformas. På så sätt kan lösningar utformas som passar både personalens rutiner och arbetsprocesser, brukaren och patienten samt anhöriga och besökare. Kompletterande åtgärder ska verka men inte synas.

Vill du vara med?
Det behövs många deltagande kommuner och regioner för att kunna genomföra forskningsprojektet. Den nya kunskapen kan användas för att motverka utvecklingen av antibiotikaresistens inom många områden inom svensk välfärd.

Forskningsprojektet utförs i enlighet med det som kallats F&U-undantaget enligt LOU, vilket innebär att tekniklösningen kan direktupphandlas av deltagande organisationer.

Maila info@teknikmarknad.se och anmäl intresse om just din kommun vill delta. Du kan också få information om projektets bakgrund och syfte samt beskrivning av tidigare forskning.