Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
174b22bd da89 4932 a4f6 280118646595

Användarföreningen intensifierar nu arbetet med att hitta samordningsfördelar inom äldreomsorgens teknikutveckling. Svensk äldreomsorg måste utvecklas på sina egna meriter. Det finns tendenser till att svensk kommunpolitik nu börjar välja bort annan kommunservice för att kunna behålla kommunal äldreomsorg.

Natten till den 4 september 2020 tog Västerås kommunfullmäktige beslutet att lägga ner Västerås flygplats. Flygplatsen går med underskott och motivet från den politiska majoriteten är att pengarna behövs inom äldreomsorgen.

Detta är givetvis en oroande utveckling. Frågan som måste ställas är vad som står näst på tur för att bibehålla välfärden och den upplevda kvaliteten i äldreomsorgen. Pengarna från flygplatsen räcker inte långt – bara 5 %.

Kan vi vänta oss en avveckling av simhallar, idrottsplatser, bibliotek eller förskolor?

Främst ur skattebetalarnas synvinkel är detta en bekymmersam utveckling när det gäller samhällskontraktet. Frågans kärna handlar om huruvida det är rätt väg att ställa verksamheter mot varandra. Det förefaller rimligare att alla verksamheter i kommunal förvaltning har en process för att ständigt utvecklas och effektiviseras så att vi har råd att behålla dem.

Användarföreningen startades 2015 för att utnyttja all den tekniska kompetens som finns att uppbringa i Sverige för att kunna utveckla äldreomsorgen mot bakgrund av det inledande åldrande samhället. Användarföreningen tar därför stark ställning emot att Sveriges större kommuner nu slår in på en väg som sakta men säkert monterar ner annan samhällsservice.

Västerås stad redovisar 2019 en kostnad för äldreomsorgen uppgående till 1,5 miljarder kronor. Om tio år har antalet 80-plussare ökat med nära 50 % samtidigt som andelen förvärvsarbetare minskar med 40 % och därmed skatteintäkterna. Sammantaget kommer leveranskapaciteten om tio år att ha minskat med 30% i Västerås äldreomsorg. Det innebär att var tredje hemtjänstbesök försvinner. 30% av leveransernas värde uppgår till motsvarande 450 miljoner kronor per år, räknat i dagens arbetsutformning. Då räcker det inte att lägga ner en flygplats – med en årlig besparing runt 20-30 miljoner kronor. Det behövs en halv miljard kronor årligen. Då har pandemier och ökande antibiotikaresistens inte inkluderats i kalkylen. Inte heller ökande barnkullar.

Redan 2019 redovisar Västerås att det inte finns tillräckligt med utbildad vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen i Västerås stad. Främst är det brist på utbildade undersköterskor med inriktning äldreomsorg. Det finns således redan nu ett ökat behov av digitala lösningar eftersom det inte kommer att finnas tillräckligt med personella resurser heller om tio år.

Västerås stad förtjänar all beundran och uppmärksamhet för det pionjärarbete som utförts inom välfärdsteknik och digitalisering. Av just den anledningen är utvecklingen i Västerås nu oroande. Hade det varit en kommun som slarvat med sina ambitioner att utveckla äldreomsorgen hade den matematiska logiken funnits som förklaring. Tvärtom – Västerås är kanske den duktigaste kommunen i Sverige när det gäller nya arbetsformer. Trots det har äldreomsorgen i Västerås kommun uppenbarligen inte satsat tillräckligt på effektivisering, digitalisering och välfärdsteknik, eftersom det redan 2020 finns ett behov av att omdisponera medel från andra verksamheter.

Frågan måste samtidigt givetvis ställas om våra regionala och kommunala flygplatser har spelat ut sin roll. Svaret är att vi definitivt kommer att behöva våra regionala flygplatser. Flyget står också inför en betydande teknikutveckling som innebär att regionerna behöver behålla sina flygplatser ur både näringspolitisk och säkerhetspolitisk synvinkel. Flygplan elektrifieras och blir därmed jämförbara med tåget ur ett hållbarhetsperspektiv. Drönare för persontransport är nu en realitet, vilket ökar möjligheterna till korta förarlösa resor. Drönare för varutransport utvecklas i en rasande takt, framförallt inom handeln men även inom samhällsservice.

Globala aktörer inom e-handel kommer snart att erbjuda leveranser inom 30 minuter med drönare. Stort utbud, låga priser och snabba leveranser blir givetvis en tuff utmaning för den traditionella handeln, en arbetskraft med överrepresentation av kvinnor och ungdomar. Här behövs en samlad utveckling för att våra lokala butiker och shoppingcentra inte ska slås ut – med arbetslöshet och ytterligare minskade skatteintäkter som följd. Drönartrafiken behöver sammantaget en huvudman, en regional nod för flygledning, logistik, service och laddstolpar. Här utgör våra regionala flygplatser en naturlig utgångspunkt. Västerås flygplats är ett lysande exempel, med ett av Europas ledande utbildningscentra – som har upphandlat 60 eldrivna flygplan till 2022.

Den nya flygtekniken kan också bistå med tjänster inom både sjukvård och äldreomsorg. Därtill kommer väletablerade samhällsuppgifter som skogsbrandsbevakning, ambulansflyg, brandbekämpning samt civil och militär beredskap. Därtill nya tjänster inom e-handel och näringsliv. Flygplatser ska utvecklas – inte avvecklas.

Genom att samverka mellan kommuner och regioner, kan mer kostnadseffektiva lösningar väljas, vilka styr utvecklingen mot såväl säker infrastruktur, e-hälsa och annan samhällsservice.

Användarföreningen tar nu därför krafttag för ett ökat tempo inom äldreomsorgens teknikutveckling. Vi tar nu på ledartröjan för att Sverige ska lyckas med äldreomsorgens teknikutveckling samtidigt som samhällskontraktet bibehålls. Med ett starkt fokus på 5G – som möjliggör den fjärde industriella revolutionen. Hör av dig om just din kommun vill vara med.

Välkommen till en spännande höst!