Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
918f90b0 9786 4c6d 83a5 8b74043773dc
Projektet med det 5G-profilerade trygghetsboendet i Sandvikens kommun har nu fått övriga nio kommuner i regionen att intressera sig för en teknisk samordning. Alltifrån 5G-nät och integrationsplattform till datalagring och teknikval. Samordningen kommer att göra det enklare för de minsta kommunerna att investera rätt.
 
Utgångspunkten för samordningen är distansdiagnostik och hemmonitorering. Landstingen fick 1983 ett lagreglerat uppdrag att arbeta förebyggande. Utöver att erbjuda sjukvård ålades de att förebygga ohälsa hos befolkningen, genom insatser riktade såväl mot människorna som miljön. Såväl sjukhusregioner och kommuner behöver öka möjligheten, för alla som vill och kan, att vara mer aktiva i sin hälso- och sjukvård, till exempel via digitala lösningar. Det kommer att behövas en gemensam utveckling av de grunder som möjliggör den digitala utvecklingen.
 
De inledande kontakterna med de tio kommunerna i Gävleborgs län har gett entydiga svar. Den regionala samordningen får ett starkt stöd och den utveckling som nu sker i trygghetsboendet i Sandvikens kommun kan vara en av de möjligheter som kan skapa en samling.
 
Patientdatalagen och NIS-direktivet är de grundläggande orsakerna till att samordning behövs. För att kunna överföra hälsodata på ett säkert sätt mellan den kommunala omsorgen till den regionala sjukvården kommer det att krävas säkra system.
 
Patientdatalagen reglerar bland annat den inre sekretessen. Det är en reglering som innebär att bara den som behöver uppgifterna i sitt arbete inom hälso- och sjukvården får ta del av patientuppgifter. Detta förtydligas genom att det i lagen ställs krav på behörighetstilldelning och åtkomstkontroll.
För att en patient ska kunna få direktåtkomst till sina patientuppgifter krävs att det finns säkerhetsåtgärder i form av tekniska lösningar för att kunna säkerställa identifieringen av den som efterfrågar uppgifter.
5G har en teknisk lösning som kallas network slicing som möjliggör att behörigheten till data kan säkras. Därför är samordning motiverad just nu.
 
Lagstiftaren sätter höga krav på datasäkerhet och funktionalitet. Av den anledningen passar 5G bättre än Wi-Fi för framtidens e-hälsolösningar. 5G erbjuder ett säkert End-to-End-system med en dedikerad frekvens både inomhus och utomhus. Wi-Fi kan uppnå en säker datahantering i den byggnad som nätet finns i men för dataöverföringen till angränsande systemmiljöer erbjuder inte Wi-Fi samma säkerhet som 5G.

För att maximera säkerheten, exempelvis mot ökande antal cyberattacker, måste ett Wi-Fi-nät kompletteras för att nå upp till samma End-to-End-kvaliteter som 5G-standarden erbjuder. För små kommuner, blir det en komplexare upphandlingssituation jämfört med att välja en global standard för mobilteknik som fungerar både inomhus som utomhus. Kommuner behöver som verksamhetsutövare garantier för att uppkopplad utrustning fungerar, genom ett SLA (Service Level Agreement).

Genom att samverka mellan kommunerna och sjukhusregionen, kan mer kostnadseffektiva lösningar väljas, vilka styr utvecklingen mot säker e-hälsa.

Välkommen tillbaka till en spännande höst!