Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
74120a82 7cc1 42a0 a3d2 f94d48dcf44f
Offentlig sektor måste bli en del av Sveriges digitala ledarskap.

Det enkla budskapet förmedlades i veckan till ordföranden i SKR:s styrelse och till SKR:s ledning. 

Digitaliseringen av samhället är inte ett självändamål. Digitalisering genomförs för att den är nödvändig. 

Det åldrande samhället är en avgörande anledning till att offentlig sektor måste utveckla sina arbetsformer. 30% av leveranskapaciteten kommer att försvinna de närmaste tio åren. Det innebär att var tredje hemtjänstbesök måste ersättas med någon form av uppkopplad tjänst. Det innebär att var tredje primärvårdsbesök måste ersättas med en distansuppkoppling.

Offentlig sektor får kritik för sin senfärdighet i digitaliseringsarbetet. Ett flertal oberoende utredningar och kommittéer samt både Ekonomistyrningsverket och Riksrevisionen har konstaterat att digitaliseringen av verksamheten inom den offentliga sektorn går långsamt och att det finns stora skillnader i digitaliseringstakt mellan olika aktörer (ESV 2018:31, RiR 2016:14). 

Regeringen sammanfattar att bristande samordning utgör ett hinder för ökad digitalisering i välfärden. 

Den samordning som regeringen åsyftar är givetvis den samordning som SKR förväntas bidra till. Det är inte samordningen i en enskild kommun eller i en enskild region. Det är inte heller samordningen i Regeringskansliet. Det är samordningen av Sveriges 21 regioner och 290 kommuner som regeringen åsyftar. 

Sammanfattningsvis kan summeras att digitaliseringen av Sveriges välfärd – den kanske största samtida strukturella utmaningen i samhället – åligger SKR. Här finns ett uppenbart dilemma. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation som har ambitionen att fungera som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. SKR är inte en myndighet.

Att vara ett nätverk för samordning är inte med automatik likställt med att ha en legitim kapacitet att genomföra en samordning. Det kommunala självstyret är fortfarande lagstiftat och inget som ett nätverk med de bästa intentioner kan överordna sig. Det innebär att det i slutändan kommer att fattas beslut av enskilda kommuner. Beslut beredda av respektive kommuns IT-strateger, e-hälsostrateger, stadsnätsstrateger och digitaliseringsstrateger. Beslut som har ett starkare lagstöd i så måtto att den kommunala myndigheten återfinns i ett lagrum som SKR:s samordning saknar.

Därför finns Användarföreningen.

Användarföreningen är ingen myndighet. Användarföreningen samlar den tekniska och industriella kompetens som behövs för att kunna definiera en standardiserad digitalisering. Användarföreningens inriktning är tydlig och renodlad. Genom att identifiera de stora globala standarderna och genom att samverka med etablerade globala leverantörer, ledande tekniska högskolor, kommuner, regioner och pensionärsorganisationer, skapar Användarföreningen en genväg till en framgångsrik digitalisering. 

Offentlig sektor måste bli en del av Sveriges digitala ledarskap. Det behövs ett fokus på digitaliseringens kärnfrågor, nämligen standardisering, den tekniska utvecklingen i världen samt välfärdstjänster som efterfrågas av brukarna. Digitaliseringen måste baseras på sund affärsmässighet där investeringar långsiktigt fokuserar på teknik som kan möta de krav som ställs på samhällskritisk verksamhet. Krav som omfattar cybersäkerhet, kostnadseffektivitet och hållbarhet. Krav som utgår från det självklara – att skapa ökad livskvalitet för en växande andel äldre svenska medborgare. Välfärdstjänster av god kvalitet kräver kundfokus. Det borde vara självklart för alla parter.

I veckan som gick inbjöds därför 600 kommunala IT-strateger och fastighetstrateger till årets första uppkopplade seminarium kring mobil digitalisering. www.teknikhuset.org. Det blir totalt 12 seminarier under 2021 där Sveriges mobila digitalisering kan samordnas. Med ledande aktörer.

Offentlig sektor måste bli en del av Sveriges digitala ledarskap.

Välkommen till en spännande fortsättning!