Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
Eab0e212 918b 4956 8d77 2081618d5d64
Användarföreningen fyller fem år och stöttar fastighetsbolag med den nya digitala standarden när 5G introduceras. Stödet omfattar alla typer av fastigheter där människor vistas.
 
Med tanke på samhällets framtida tonvikt på e-hälsa, med wearables, hemmonitorering och uppkopplade hjälpmedel, kan ett säkert mobilt nät inomhus jämföras med de rullstolsramper som introducerades i början av 70-talet. Även medborgare med nedsatt funktion skulle ha tillgång till publika byggnader. Inte bara de personer som bodde eller arbetade i byggnaden för tillfället. Inledningsvis ritades ramperna som ett exotiskt men ganska fult arkitektoniskt påhäng. 50 år senare är rullstolsaccess en integrerad del av en byggnads gestaltning.
 
Ett högkvalitativt inomhusnät för 5G kommer att ha en motsvarande utveckling som rullstolsramperna hade. Från ett exotiskt påhäng till en integrerad del av en byggnads gestaltning.
 
Andemeningen finns redan framtagen i nationella styrande dokument. Dels i Plan- och bygglagen (PBL), i Boverkets författningssamling (BFS) och i Boverkets byggregler (BBR).
 
Bestämmelserna i PBL är framåtblickande. De syftar till att främja en samhällsutveckling med en god och långsiktigt hållbar livsmiljö även för kommande generationer. En byggnad ska dessutom vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
 
Även samhällets ambitioner när det gäller e-hälsa regleras i PBL. Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om skydd med hänsyn till hälsa. Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om bredbandsanslutning.
 
Samtida och framtida tolkningar kommer även att påverkas av EU-direktiv, däribland NIS-direktivet som antogs 2016. Tidsfristen för ett nationellt införlivande av EU: s medlemsländer inföll den 9 maj 2018. Direktivet är därmed redan införlivat i svensk offentlig förvaltning.
 
NIS-direktivet har tre delar:
  1. Nationella kapaciteter, däribland cybersäkerhetsfunktioner.
  2. Gränsöverskridande samarbete mellan EU-länder.
  3. Nationell övervakning av kritiska sektorer; energi, transport, vatten, hälsa och finanssektor.
Resultatet av EU:s ambitioner kan redan utläsas i bland annat EU:s verktygslåda för 5G-säkerhet: 5G-nät är den framtida ryggraden i våra alltmer digitaliserade ekonomier och samhällen. Miljardtals uppkopplade föremål och system berörs, även i kritiska sektorer som energi, transport, bankverksamhet och hälso- och sjukvård.
 
Det råder inget tvivel om att 5G tillmäts en större betydelse än jämförbara mobila tekniker. Kraven på säkerhet och samhällskritisk användning fäller avgörandet.
 
Nu är det ett starkt fokus på 5G världen över – tekniken som möjliggör den fjärde industriella revolutionen. Den 10 november 2020 är det introduktion för 5G i Sverige. Användarföreningen ligger väl positionerad för att driva utvecklingen vidare. Projektet 5G i byggnad är en utvecklingsprocess där såväl företag, kommuner samt regioner deltar och bidrar. Där fortsätter Användarföreningen det goda arbetet med att möjliggöra en sektorgemensam användning av 5G – oavsett tidigare affärsmodeller. Användarföreningen bygger därför ut verksamheten till att också hantera gemensamma frågeställningar av legal och affärsmässig natur – allt fler branscher till gagn.

Hör av dig om just din organisation vill vara med.
 
Välkommen till en spännande fortsättning!