Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
2842feaf 50b8 d9aa 5a1c bc37efaccfee

NIS 2 omfattar mer än trygghetslarm

I veckans SPF-möte i Stockholm, beskrevs fler uppkopplade välfärdsprodukter som kommer att omfattas av den nya NIS 2-lagstiftningen.

Förutom kommunernas trygghetslarm, kommer exempelvis regionernas distansdiagnostik och hjälpmedel att omfattas.

Ägg i samma korg
Med en kombination av såväl kommuners som regioners uppkopplade teknik, blir det än mer angeläget med samordnade och redundanta uppkopplingar. Återigen blir det viktigare att inte ”lägga alla ägg i samma korg”. När det blir fler ägg i korgen blir det ännu viktigare att säkra cybersäkerheten.

Uppkopplade Implantat
Pacemakern, som utvecklades i Sverige 1958, har de senaste tio åren utvecklats till att även kunna ge läkare trådlös information om en brukares egen pacemaker.

Nya svenskutvecklade implantat som stimulerar och mäter bentillväxt är också uppkopplade trådlöst. Uppkopplingen gör det möjligt för läkare att följa tillväxten av exempelvis nya diskar mellan ryggkotorna. Det går även att styra stimulansen av bentillväxt genom uppkopplingen.

Implanterade medicinpumpar blir också uppkopplade i framtiden. Uppkopplingen gör det möjligt för sjukvården att övervaka medicinpumpens prestanda och hur stor återstående läkemedelsvolym är.

Uppkopplade implantat kan i många fall vara livskritiska. Därför blir såväl implantat som trygghetslarm typiska inslag i väsentliga entiteter – kommuner och regioner. Redundans och end-to-end-säkerhet blir hygienkrav.

Uppkopplade hjälpmedel
En elrullstol är redan idag uppkopplad med 3G, i syfte att kunna övervaka elrullstolens funktion och åtgärda servicebehov. Det kan även finnas sensorer inbyggda i stolens dynor, för mätning av brukarens hälsovariabler. I en framtid kommer en uppkopplad elrullstol också att kunna navigera själv samt kunna kommunicera med en byggnad, exempelvis för att öppna dörrar och åka hiss till en viss våning.

Samtliga vårdgivare omfattas av NIS 2
I den nya NIS 2-lagstiftningen fokuserar lagstiftaren på de samhällssektorer där konsekvenserna bedöms vara störst vid driftsavbrott eller cyberattacker. I NIS 2-direktivet benämns dessa sektorer väsentliga entiteter. Vårdgivare och offentliga förvaltningsentiteter är just en sådana sektorer. Såväl regioner som kommuner definieras som vårdgivare och offentliga förvaltningsentiteter i NIS 2.

Samordning är väsentligt
Eftersom såväl regioner som kommuner kommer att omfattas av den nya NIS 2-lagstiftningen, i egenskap av väsentliga entiteter, är det rimligt att förvänta en samordning av installationerna hemma hos en brukare. Det vore olyckligt om lösningarna för mobil kommunikation görs med parallella system i samma bostad. Det skulle medföra fördubblade kostnader för samhället men också en ökad risk för störningar. Med ett flertal olika inomhusnät med olika radiofrekvenser i en byggnad – exempelvis Wi-Fi, 4G och 5G – ökar riskerna för intermodulation. Det innebär att radiofrekvenserna stör varandra – vilket skulle stå i konflikt med NIS 2-lagstiftningen. Kommunen och regionen har därför en uppgift i att samordna uppkopplingen hemma hos en brukare av välfärdsteknik och e-hälsa.

Seminarium
Information om NIS 2-lagstiftningen inkluderades under seminariet Ny teknik i äldreomsorgen den 26 september. Även rönen kring virtuella sjukhus och uppkopplad teknik i bostaden för god och nära vård. Med teman kring hur även redundans och högre cybersäkerhet blir lagstadgade krav.

Du anmäler dig till seminarierna på seminariehemsidan – www.teknikhuset.org.

Du hittar alla tidigare veckobrev på https://www.teknikboken.com/letters.