Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling inom välfärdsteknologi
0729e4ee dfd6 453a 8709 e01d48361532
Det är väl känt att oren luft skapar ohälsosamma miljöer. Samhället vidtar därför olika åtgärder för att minska partikeltätheten. I Stockholm har exempelvis dubbdäcksförbud införts på vissa innerstadsgator. För äldre personer med redan bräcklig hälsa utgör oren luft ett allvarligt hälsoproblem som kostar stora belopp för vården och omsorgen. Renare luft skulle öka såväl syreupptagningsförmåga och hälsa.

Luftburna partiklar är en form av luftföroreningar som utgörs av små fragment av material i luften. Den engelska benämningen är "particulate matter" (PM), vilket betyder materia i form av partiklar och PM används för att klassificera storleken. PM10 betecknar partiklar mindre än 10 mikrometer.

Höga halter PM i luften orsakar hälsorisk i luftvägarna, nedsatt lungfunktion och lungcancer, samt i form av hjärtsjukdomar. I det nationella miljökvalitetsmålet Frisk Luft finns därför två målvärden för PM10, 15 μg/m3 som årsmedelvärde 3 och 30 μg/m3 som dygnsmedelvärde.

Luftburna partiklar är en kategori som utgör ett hot mot hälsan inom vård och omsorg - men det finns fler. Lättflyktiga organiska föreningar (VOC), mögel, svampsporer, allergi, luft- och vattenburna bakterier utgör ytterligare hot mot hälsan för redan bräckliga äldre.

Det finns teknik som dramatiskt förbättrar luftkvaliteten
i exempelvis ett särskilt boende. Ett joniseringsaggregat i ventilationssystemet bryter effektivt ner bland annat odörer, bakterier, luftburna mikrober, gaser, mögel och svampsporer.

Fasta ventilationssystem definieras enligt jordabalken som en del av en fastighet och tillhör därför fastighetsägaren. Samtidigt är det omsorgsleverantören och landstinget som kan spara pengar på renare luft. Kostnaden för ett luftreningsaggregat bör rimligtvis göras upp mellan dessa tre parter. Möjliga partssamverkande finansieringsmodeller för ren luft och andra fastighetsrelaterade teknikexempel utarbetas i 5G i byggnad.

Är du intresserad av att veta mer om hur ren luft kan integreras i framtida vård och omsorg, kontakta gärna Användarföreningen angående 5G i byggnad.

Användarföreningen önskar en fortsatt skön sommar!