Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
C8ec947a de54 8939 25b8 198e430c8670

Specifika patientgrupper

Risken för fallolyckor påverkas av individuella faktorer som demens, medicinering och fysiska funktionsnedsättningar. 

Behovet av nationella riktlinjer inkluderar därför utvecklade former av nationellt data såväl som de insatser som kan reducera risk och konsekvens för specifika patientgrupper.

Nationella riktlinjer kan därigenom minska de risker för fall som omfattar specifika patientgrupper.

Specifika behov
Det är redan känt att olika patientgrupper har olika behov av fallförebyggande åtgärder. Exempelvis har personer med demens, personer med hög grad av medicinering och personer med fysiska nedsättningar olika typer av behov för att minska risken för fall. De olika behov som kan samordnas inkluderar hjälpmedel, stöd för fysisk träning och kunskapsinsamling för vidareutveckling av nya lösningar för varje grupp.

Demens
Tekniska hjälpmedel kan kompensera för den förlust av kognitiv förmåga som drabbar personer med demens. En bra början är därför att samla in data från fallolyckor som har sin orsak i just nedsatt kognitiv förmåga. Det kan vara fall efter att personen har gått utan sin rullator, gått i trappan själv eller att personen har gått i strumplästen på hala golv. En AI-kamera kan identifiera sådana händelser och larma personal eller påminna personen själv. 

Medicinering
Tekniska hjälpmedel kan kompensera för fall som orsakas av effekter kopplade till medicinering. Dels att personen har glömt att ta sin medicin. Dels att kombinationer av olika preparat kan ha en effekt på balans, syn och reaktion. Här kan en nationell databas med uppgifter från avvikelserapporter stärka möjligheten att hitta samband och därmed rätt preventiv åtgärd. Exempelvis en medicineringsrobot eller en AI-kamera som läser sinnesstämning – Human Perception AI.

Fysiska nedsättningar
Nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsatt fysisk förmåga kan bidra till att fallolyckor inträffar. Även här kommer en mer utvecklad nationell databas att hjälpa till med bättre informerade beslut. Bättre beslut om lämpliga hjälpmedel, stöd för fysisk träning och för vidareutveckling av nya lösningar för varje kategori fysisk nedsättningComputer vision är en lovande framtida lösning, som innebär att en videokamera tillsammans med externt data, exempelvis väderdata, kan varna för fallrisk.

Teknik är bra investeringar – nationellt 
En nationell samordning av välfärdens digitala lösningar i Sverige är nu väl förankrad över de bägge politiska blocken.

I december 2020 tog regeringen med ministrarna Magdalena Andersson och Anders Ygeman i spetsen initiativ till Välfärdskommissionen, med syfte att skapa nationella samordning för teknik. 

I september 2023 tog regeringen med Socialminister Jakob Forssmed i spetsen beslutet att lansera en färdplan för nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården där staten tar ett större ansvar.

Seminarium – Förebygga fallolyckor
Information om hur fallolyckor kan förebyggas, presenteras under en rad seminarier med start under våren. Seminariet Förebygga fallolyckor, som infaller den 28 maj, fördjupar diskussionen kring en rad ämnen – från preventivt arbete till artificiellt intelligens (AI). 

Du anmäler dig till seminarierna på seminariehemsidan – www.teknikhuset.org.