Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling inom välfärdsteknologi
D161f0fc 2baa 4b35 8f2d f4c00b9365de
Ofrivillig ensamhet är en dominerande utmaning inom svensk äldreomsorg – en utmaning som också kommer att öka i omfattning det närmaste decenniet. Samtidigt är det en utmaning som kan hanteras genom en genomtänkt digitalisering. På samma sätt kan fjärrstyrd assistans bli en möjlighet när personalbristen inom hemtjänsten blir alltmer påtaglig. En förutsättning är att ett utbyggt 5G-nät kommer på plats.
 
Hemtjänstbesöken per senior kommer reellt att minska med 30% de närmaste tio åren. Även om det hade funnits skatteintäkter att tillgå i våra kommuner, kommer bristen på personal att göra det nödvändigt att ersätta 30% av hembesöken inom hemtjänsten med andra sätt att hålla kontakt, ge omsorg och service. Det omfattar den sociala kontakten, assistans, ledsagning, trygghet, säkerhet och hälsa.
 
Internationell forskning visar att ofrivillig ensamhet har en allvarlig inverkan på vår mentala och fysiska hälsa - som i sin tur kan leda till ett större beroende av hälso- och omsorgstjänster - vilket gör det svårt att ignorera. Lösningar måste därför utvecklas omgående.
 
Mobil digitalisering för framtidens hemtjänst startar med att bygga ett mobilt nät. Därefter kommer de lösningar som ska bidra till nödvändiga kompletteringar av hemtjänstens verksamhet. Det visar också erfarenheten från de senaste trettio åren. Innan 2G-nätet fanns var det inte möjligt att skicka sms. Innan 3G-nätet fanns var det inte möjligt att använda Spotify i mobilen. Innan 4G-nätet fanns var det inte möjligt att se på film direkt från mobilnätet. Först kommer nätet – därefter kommer innovationer och tjänster att lanseras i ett högt tempo. Ett exempel kan vara holografiska möten, där hemtjänstpersonalen blir återgivna i 3D hemma hos senioren i realtid.
 
Innan 5G-nätet byggs kommer det inte att vara möjligt med fjärrstyrd assistans inom hemtjänsten. Speciellt i regioner med långa avstånd – där långa personalintensiva bilresor gör behovet ännu större dessutom.
 
Duger inte 4G-nätet?
För att klara tjänster med videouppkoppling och fjärrstyrning behövs kortare svarstider och ett större dataflöde än vad dagens 4G-nät kan erbjuda. För att kunna assistera en senior exempelvis med en enkel fjärrstyrd robot krävs också en videobild med synkroniserat ljud. En assistent ska via nätet kunna ha en dialog ansikte mot ansikte med senioren och samtidigt kunna manövrera olika apparater i seniorens bostad. 5G möjliggör också den kryptering och behörighetskontroll som lagar och direktiv kräver. 90% av tiden tillbringar medborgarna inomhus. Redan med 4G upplevs svårigheter att få den mobila uppkopplingen att fungera säkert över hela Sverige.
 
5G behövs därför mer än någonsin. 5G behövs för att säkra luftburet bredband till extremt glest befolkade områden. 5G behövs för att möjliggöra fjärrmanövrerade tjänster inomhus och utomhus när hemtjänsten minskar med 30%.
 
Lanseringen av 5G i Sverige inleds redan 2020. Om du vill att din egen region ska inkluderas i arbetet med 5G, är du välkommen att engagera dig i Användarföreningens arbete. Arbetet omfattar både politisk samverkan och praktiska samverkansprojekt. Ett arbete som påskyndar utbyggnaden nationellt och lokalt. Sverige ska självklart återta den digitala ledarposition vi haft i världen sedan mobiltelefonen introducerades 1979.
 
Fler regioner och fastighetsbolag är givetvis välkomna att ansluta sig till samverkansprojekten. Gärna också utanför Stockholms län.
 
Är du intresserad av att veta mer, är du välkommen att höra av dig till Användarföreningen. Användarföreningen är också med under Vitalis konferensdel i Göteborg 21-23 maj.