Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
F8ca9ac2 11af a276 c3cf cec7efc0e039

Det är individer som faller

Det är individer som faller men med bättre kollektiva nationella verktyg kan kunskapsstödet öka runt varje individ – för att minska risken för fall – med ökad livskvalitet för varje enskild individ och för anhöriga. 

Multimodala analyser med nationella förtecken kan ge mer information till brukare och anhöriga och dessutom fler preventiva verktyg.

Individens behov
För att kunna individanpassa nya insatser efter den enskilda patientens behov, är en nationell samordning en grundläggande förutsättning. Såväl vårdgivare, brukare som anhöriga är i behov av en bred beskrivning av hur fallolyckor kan förhindras och hur fallskador kan reduceras. Det finns löpande ett stort behov av information och träning, eftersom nya personer hela tiden hamnar i riskgrupp. Även här behövs såväl tillgängliggörande av patientdata, målgruppsanpassad information och förslag till lösningar.

Avvikelserapporter
Det är få händelser inom välfärden som är så väldokumenterade som fallolyckor. Fallolyckor dominerar de kommunala avvikelserapporterna. Därför är också avvikelserapporterna en betydande källa till kunskap. Med ny teknik kan denna kunskapsbas kompletteras. I takt med att ny teknik introduceras, är även data från tekniken en källa till kunskap som blir användbar i ett nationellt perspektiv. Att använda och analysera data från olika källor och sektorer, kallas multimodal analys.

Teknik som datakälla
Sensorer i brukarens bostad kan ge värdefull information om förändringar skulle uppstå. Det kan vara så enkla indikationer som tända lampor, spolad toalett och öppnat kylskåp. Det kan också vara mer avancerade indikationer som rörelsemönster. Det positiva i teknikutvecklingen är att dessa indikationer aldrig behöver lämna bostaden. Datahanteringen sker lokalt och det är bara larmet som lämnar. Med samtycke kan givetvis mer information hanteras.

Multimodala analyser
För att kunna genomföra multimodala analyser krävs samtycke från individen. I dag är samtycke grundläggande för att kunna använda Google, Facebook, Youtube och andra populära tjänster på nätet. Alla dessa tjänster använder nämligen data från oss användare för olika typer av analyser och marknadsföringsinsatser. Det är just data om oss användare men även data om vårt beteende på nätet som kartläggs. Multimodala analyser är redan i allas vår vardag – med vårt samtycke.

Teknik är bra investeringar – nationellt 
Individen kommer alltmer i centrum genom ny teknik och det är nationell samordning som gör detta möjligt.

En nationell samordning av välfärdens digitala lösningar i Sverige är nu väl förankrad över de bägge politiska blocken.

I december 2020 tog regeringen med ministrarna Magdalena Andersson och Anders Ygeman i spetsen initiativ till Välfärdskommissionen, med syfte att skapa nationella samordning för teknik. 

I september 2023 tog regeringen med Socialminister Jakob Forssmed i spetsen beslutet att lansera en färdplan för nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården där staten tar ett större ansvar.

Seminarium – Förebygga fallolyckor
Information om hur fallolyckor kan förebyggas, presenteras under en rad seminarier med start under våren. Seminariet Förebygga fallolyckor, som infaller den 28 maj, fördjupar diskussionen kring en rad ämnen – från preventivt arbete till artificiellt intelligens (AI). 

Du anmäler dig till seminarierna på seminariehemsidan – www.teknikhuset.org.