Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
A19d9067 58f1 431f 98e9 b9c8f7e7053f
Elektrifiering och digitalisering av flyget kommer att utgöra grunden till en ny regional och nationell infrastruktur. Drönare för varutransport och persontransport är inslag som kommer att bidra positivt till såväl offentlig sektor som till näringsliv. Med utvecklad hållbarhet – med återanvändning av befintlig infrastruktur – samtidigt utan fossila bränslen. Region Örebro ligger i framkant i arbetet att vidareutveckla flyget som ett ledande transportslag.

Med en omställning från fossila bränslen till mer hållbara lösningar, kommer alla sektorer i samhället att påverkas. 

En samordning av infrastruktur och digitaliserade lösningar kommer att bli möjlig – men också nödvändig. På samma sätt som alla samhällssektorer utnyttjar gemensamma järnvägar, motorvägar och farleder till sjöss, kommer våra flygplatser att rymma en gemensam infrastruktur för framtidens automatiserade lufttransporter.

Sveriges flygplatser har redan väletablerade samhällsuppgifter som skogsbrandsbevakning, ambulansflyg, brandbekämpning samt civil och militär beredskap. Nu väntar en omställning av fler sektorer i samhället som alla kommer att involveras i moderniseringen av våra flygplatser. Förstudien i Region Örebro omfattar en lång rad sektorer som ska inkluderas i utvecklingsarbetet.
  • Detaljhandeln. Globala jättar som Amazon och Tesco har redan presenterat lösningar med 30-minutersleveranser med drönare. För svensk detaljhandel innebär det att en utvecklad e-handel och direktleverans måste skapas för att klara den framtida konkurrensen. 
  • Sjukvården. Transporter av laboratorieprover och medicinsk utrustning kan utföras på ett mer hållbart sätt med drönare. Att transportera laboratorieprover regelbundet är ett typexempel där automatiserad lastning och lossning snabbt blir hållbar.
  • Äldreomsorgen. Med den minskande leveranskapaciteten inom hemtjänsten, kan drönare utgöra ett hållbart komplement med leveranser av livsmedel, lagade måltider, post och medicin. Det möjliggör en ökad livskvalitet även i extrem glesbygd.
  • Transportsektorn. Utvecklingen inkluderar drönare för såväl varutransporter som persontransporter. Speditörer kan samutnyttja installationerna på den lokala flygplatsen. Flyget blir alltmer en integrerad del av den regionala kollektivtrafiken.   
Förstudien i Region Örebro innehåller en nationell struktur för Last Mile Delivery. Det innebär att alla berörda samhällssektorer kommer att bjudas in i utvecklingsarbetet av lösningar som idag huvudsakligen sköts med biltransporter. Även näringslivets olika aktörer kommer att bjudas med. Det innebär att en modell för en gemensam infrastruktur med automation, robotik och drönarhantering skapas över hela landet.

I modellen ingår statliga flygplatser, icke-statliga regionala flygplatser samt flygfält. Det finns 140 flygfält i Sverige - utöver de 40 flygplatser som har passagerartrafik. Det innebär att upp till 200 transportnoder kan komma att bidra i ett rikstäckande logistiksystem. Det innebär också att i snitt två av tre svenska kommuner kan vara direkt engagerade i arbetet att vidareutveckla flyget som ett ledande transportslag.

För att klara en rikstäckande flygsäkerhet med autonom drönartrafik, har samarbete inletts med Teracom. Det kommer att behövas högmaster för att klara marktäckningen i stora delar av landet. En infrastruktur som givetvis även kan användas för andra syften i kommuner och regioner med låg tätortsgrad.

Återkoppla gärna till Användarföreningen om du är intresserad av mer information om samordningsprojektet i Region Örebro.

Välkommen till en spännande fortsättning!